Home      About Us      Contact Us      Links      Gallery      Constitution      Committee      DisclaimerClubs

News

Results

Ride Calendar

Horses

Rankings

Members

Committee Decisions


Forms & Info

FEI Regulations

Classifieds

Archives

Committee Decisions

Committee Decisions December 2018

Letter - Nera Namef Disaffiliation

Letter - Nera FEI Disaffiliation

Committee Decisions November 2018

To view the committee Decisions Register 17/11/2018 Click Here

Committee Decisions November 2016

To view the committee decisions taken in November 2016, please click here

Committee Decision - 7 November 2015

To view the committee decisions taken on the 7th of November 2015, please click here

2015 Fees

Dear Riders/Geagte Ruiters,

Besluiteregister soos geneem te Out Of Nature op die 27 Junie 2015.

Council's decisions as taken at Out of Nature on the 27 June 2015.

Click Here

Kind Regards
Vriendelike Groete

Judy Oosthuizen
Secretary Namibia Endurance

Click Here

Beste Nera lede

Vind aangeheg die finale Nera 2105 Ritkalender asook die Nera 2015 Koste Uiteesetting.

Betreffende die FEi ritte het die Raad die besluit geneem dat die Raad nie langer Nera fondse kan gebruik ten einde die FEi ritte te subsidieer nie, dit is net eenvoudig te duur.
Die Raad moet die FEi kostes afskuif na/ en of die ruiters of die klubs.
Die FEi kostes wat die Raad tans moet dra is ongeveer N$ 150 000.00 per jaar. Ten einde dit te betaal moes ons ten minste 100 ruiters kry wat bereid is om N$ 1500 addsioneel te betaal vir die FEi. Die meningsopname het duidelik getoon dat ons nie oor die aantal ruiters beskik nie.

Gevolglik val die N$ 1500 .00 addisionele FEi fooi weg.
Die gelde wat aan die FEI oorbetaal moet word ten einde die ritte op die FEi Kalender te plaas en te registreer is ongeveer N$ 10 000.00 per FEI rit.
Een klub, Otjivero, die drie Noorde Klubs asook die Walvisbaai Organiserende Komitee het onderneem om die N$ 10 000.00 FEi gelde self te betaal en FEi ritte in 2015 aan te bied.
Die Klubs sal dit aan Nera betaal en Nera sal dit oorbetaal aan die FEi.
Gevolglik hoef die ruiters dit nie te betaal nie.
Nera sal vier FEi ritte in 2015 aanbied, naamlik;

21 Februarie Sandune 1* Otjivero
21 Maart Gobabis 1*, 2** en 3 ***
16 May Bergen Bergen 1 *
26 August Walvis Bay 1* & 2 **

Alle Ruiters betaal dus net die Nera Affliasiefooi van N$ 1 200 of N$ 600 om aan die Nera deel te neem.
Ruiters wat dan ook aan die FEI ritte wil deelneem betaal dan net addisioneel die FEI registrasiegelde van N$ 300 per perd en per ruiter en dan kan die kombinasie aan FEi ritte deel neem.

Lees asb die skrywe saam met die aanghegde kosteblad wat die verskillende Nera kostes uiteensit.

Vriendelike Nera Groete

KALLIE GRUNSCHLOSS


Committee Decisions 8 November 2014

Met die Raadsvergadering gehou op 8 November is die volgende besluit rakende FEI ritte vir 2015. Die koste verbonde aan die registrasie en aanbied van FEI ritte kos vir NERA jaarliks in die omgewing van N$200 000.00 waarvan NERA van die lede ongeveer N$50 000.00 verhaal en die oorblywende deel van N$150 000.00 moet uit NERA reserwes en kruissubsidiering betaal word. Hierdie geweldige koste bring mee dat lede op die einde daarvoor moet instaan deur ho�r ledegeld te betaal as wanneer NERA nie FEI ritte sou aanbied nie. Die Raad het dus nou besluit om FEI kostes af te wentel na die lede wat wel nog FEI ritte wil ry in die toekoms.

With the Council meeting held on 8 November the following was decided regarding FEI rides for 2015. The costs due to affiliation and the hosting of FEI rides cost NERA in the region of N$200 000.00 per year of which N$50 000.00 is received from the members. The rest of the N$150 000.00 has to come from NERA reserves. These high costs have the result that all members of NERA eventually have to stand in for these costs in the form of high yearly registration fees. Council has now decided that the FEI costs will now be covered by members who still want to participate in FEI rides.

Daar is tans 'n w�reldwye neiging om al minder FEI ritte aan te bied a.g.v. die geweldige ho� kostes daaraan verbonde. Die gedagte is dat NERA nog steeds geaffilieer bly by die FEI via NAMEF, en om die FEI re�ls en standaarde te behou.
Ons versoek asb. Al ons lede om deur middel van eposse na die onderskeie klubvoorsitters, vir ons 'n aanduiding te gee sou u belangstel om FEI te ry in 2015 al dan nie.

There is a worldwide tendency for nations not to do FEI rides anymore due to the high costs of registering and hosting. The idea is that NERA will still be affiliated with the FEI via NAMEF and the FEI standards and rules will still apply.

We ask all members to please respond via their clubs whether NERA should do FEI rides in 2015 or not.

- Dit is nie meer nodig vir 'n ruiter om FEI geregistreer te wees om aan die twee jaarlikse kompetisies tussen Namibi� en SA deel te neem nie. Dit is nou op die NERA Walvisbaai rit en die ERASA SAIC ritte.

- It is not necessary anymore for a rider to be FEI registered to participate in the twice yearly competitions between Namibia and South Africa.

- NERA sal nog steeds onder die FEI se re�ls uithouritte aanbied.
- NERA will still be hosting rides under the FEI ride rules.

- Indien 'n ruiter wel nog FEI ritte wil ry sal sodanige lid N$1500.00 addisionele affliasiegelde moet betaal ten einde die Raad in staat te stel om die FEI kostes te kan verhaal en daar moet ten minste 100 ruiters registreer ten einde die FEI kostes te delg. Sodanige lede se totale NERA affiliasiegeld sal dus N$2 700.00 per jaar wees, terwyl die nie FEI lid se affiliasiegeld N$1200.00 sal wees. Indien 'n ruiter besluit om FEI te ry, sal jy skriftelik 'n onderneming moet teken dat jy wel vir die koste van die FEI verantwoordelik sal wees. Die affiliasiegelde is betaalbaar in Januarie of afbetaalbaar oor drie maande tot einde Maart in gelyke paaiemente.

- Should a rider still want to participate in FEI rides, the yearly registration fee will be N$1500.00 to be paid extra to enable Council to meet the high costs of the FEI. At least 100 riders should register for this to be feasible. These members will pay a total of N$2700.00 per year while the rider not doing FEI rides will only pay N$1200.00 per year. Should a rider wish to register for the FEI rides, they will be required to sign an agreement with Council that they will be responsible for the FEI fees for the year. Affiliation fees will be payable in January or in equal parts over 3 months until the end of March.

- Indien daar minder as 100 ruiters is wat FEI wil ry sal NERA nie ritte vir 2015 by die FEI registreer nie. Dit is dus baie belangrik dat elkeen sy opinie na sy klubvoorsitter deurgee of na die NERA kantoor. Ons moet teen eerskomende Woensdag 19 November 'n antwoord h� aangesien ons nog die ritte moet registreer indien die meerderheid voel hulle wil nog CEI ritte ry. Indien die Raad nie bevestiging kry van die 100 FEI lede nie, en dus nie FEI ritte registreer nie, mag 'n klub wel besluit om 'n FEI rit aan te bied deur die FEI gelde vir daardie rit aan die Raad oor te betaal. 'n 1* FEI rit se koste is ongeveer N$10 000.00 teen huidige wisselkoerse. Sodanige lede moet net in gedagte hou dat die FEI ruiter (N$300) en FEI perd (N$300) registrasiegelde ook nog van toepassing is.

Should there be less than 100 riders wishing to do FEI rides in 2015, NERA will not register any rides for 2015. It is thus important that every rider give us an opinion either to the club chairman or to the NERA office. We have to know by Wednesday 19 November as we still have to register rides with the FEI should the majority vote for CEI rides. Clubs are free to register FEI rides on their own, but will be responsible for the registration fee to the FEI which is in the region of N$10 000.00 for a CEI* ride. Members should also bear in mind that horse and rider registration fees of N$300 each are also still applicable when doing FEI rides.

Indien 'n lid nie FEI ry nie hoef jy en jou perd nie geregistreer te wees nie.

Please study the new NERA pricelist

NERA Groete

NERA Raad

Committee Decisions - 10 May 2014
Click here


Reminder
Hallo Almal // Dear All,

Neem asb (WEER) kennis dat 'running reins' nie toegelaat word op ritte nie. // Please note (AGAIN) that running reins are not allowed at rides.

Groete // Regards,

Peet

Committee Decisions - 16 November 2013

Geagte Lede/Members

Hiermee die Raadsbesluite soos geneem op ons vergadering van 16 November 2013.

Council decisions taken at our meeting of 16 November 2013

Mosies:
'n Mosie van Gelukwensing aan die Schanskraalspan (Hannelie Coetzee, Sarina Bosch, Sam Kriel, Alice Krenz, Susan Badenhorst) wat die 160km 3* FEI Spankompetisie tussen Suid Afrika, New Zealand en Namibi� gewen het. Ons is geweldig trots op ons ruiters wat bereid was om op kort kennisgewing aan hierdie strawwe kompetisie te gaan deelneem.

Die Raad het ook 'n mosie van medelye aanvaar vir die Du Preez familie met die heengaan van Francois du Preez van Suid Afrika wat 'n goeie vriend van NERA en al die ruiters in Namibi� was.


Motions:
A motion of congratulations to the Schanskraal team (Hannelie Coetzee, Sarina Bosch, Sam Kriel, Alice Krenz, Susan Badenhorst) that won the 160km 3* FEI team competition against South Africa, New Zealand and Namibia. We are very proud of our riders who competed in this very challenging competition at very short notice.

The NERA council would also like to express our condolences to the family of Francois du Preez from South Africa who died tragically of a heart attack this week.

Shanie het die FEI kongres in Switzerland bygewoon en ons het die goeie nuus dat die huidige �Group 9� FEI paspoorte dieselfde sal bly vir CEI* en CEI** ritte in die Groep 9 Lande. Die goedkeuring is reeds voorlopig aan Groep 9 lande gemaak en spesifiek aan Namibie en SA en sal amptelik goedgekeur word by die volgende FEI vergadering op 9 Februarie 2014 te Lucerne, Switserland. Ruiters wat aan 'n CEI*** wil deelneem sal 'n FEI omslag ten bedrae van �n eenmalige N$ 2,000.00 moet koop by die FEI wat dan om die huidige �Groep 9� paspoort gesit moet word Hierdie omslag is te koop by Nera by ons FEI beampte, Shanie Fourie.

Shanie attended the FEI congress in Switzerland. We did receive the good news that the FEI agreed that our current Group 9 FEI passports will still be accepted for CEI* and CEI** rides within the Group 9 area. This commitment was made especially to the Namibian and SA delegation and it will be officially approved at the next FEI meeting scheduled for 9 February 2014 at Lucerne. Only CEI*** rides will require a special FEI cover. This FEI cover can be purchased from our FEI official, Shanie, at a once-off cost of N$ 2,000.00. At present there is no indication that such a cover has to be renewed at any stage.

Die oopspoedritte binne die novice periode verval nou vir beide ruiter en perd. 'n Novice Ruiter en perd moet dus sy novice ritte teen 16 km per uur en minder en nie verder as 90 km (2 ritte tussen 40-79 km en 2 ritte tussen 80-90 km) voltooi binne 'n maksimum periode van twee jaar. Eers na 'n jaar mag die ruiter en / of perd wat al vier novice ritte suksevol voltooi het, aan oopspoedritte en / of langer afstande deelneem. Die maksimum spoed van 16 km per uur is van toepassing op alle ritte in die novice periode. Beide ruiter en perd wat die reel oortree word gediskawalifiseer.
Die FEI beveel sterk aan dat Novice ritte in volgorder gery word van eers die korter novice afstande en dan die langer afstande, maar dit is nie n FEI vereiste nie. Novice ritte mag dus in enige volgorde gery word, soos verwoord in die FEI reels.

The FEI strongly recommends that novice rides be ridden in order from shortest novice rides first before attempting the longer novice distances, even though this is not a FEI prerequisite. Novice rides may be ridden in any order, as stated in the FEI rules and regulations. Open speed rides during the novice period have been cancelled for novice horses and riders. A novice rider and horse have to complete all novice rides at 16 km or under & the maximum distance for such a novice rider / horse may not exceed a distance of 90 km (2 rides of between 40-79 km and 2 rides of between 80-90 km) within a year, under penalty of disqualification. Only after 12 months of competing & satisfying novice requirements, may the rider and / horse compete at will open speed rides and / or and longer distances.
The FEI strongly recommends novice distances be ridden from the shorter to the longer distances, but it is not a standing rule. Novice qualification distance may therefore be ridden in any way.

Die name, NERA, Namibia Endurance Ride Association en Namibia Endurance word almal as korrek aanvaar.

The names NERA, Namibia Endurance Ride Association and Namibia Endurance are accepted as correct.

Net NERA volopbetaalde lede mag korporatiewe lidmaatskap uitneem.
Korporatiewe lidmaatskap sal net op die betrokke lid se perde van toepassing wees. (Mag net vir daardie lid se perde gebruik word)
Korporatiewe lidmaatskap het nie stemreg nie.

Only NERA fully paid up members may take out corporate membership.
Corporate membership will only be available to the active member's horses.
Corporate membership has no vote.

Opbetaalde Nera lede vanaf die ouderdom van 18 jaar het stemreg en mag die AJV bywoon.
Fully paid Nera members from the age of 18 have a vote and may attend the AGM.

Kinderruiters sal van nou af plek toekennings kry ongeag in watter groep en of tyd hulle wegspring. Die afgelope jaar het kinder ruiters by sommige klubs net �n "voltooi / completion� sertifikaat ontvang.

Child riders will now receive placing certificates irrespective of the group and / or time of departure. During the last year only completion certificates were issued to child riders at certain clubs.

Fooie vir 2014 is nie verhoog nie.
Fees will not increase for 2014

Klubritte - N$ 300.00
FEI Registrasiefooie vir Perd - N$ 200.00
FEI Registrasiefooie vir Ruiter - N$ 200.00
Ledegelde - N$ 1,200.00 per ruiter - behalwe kinderruiters
Kinderruiters - N$ 600.00 per ruiter
Korporatiewe ruiters - N$ 1,200.00 per korporatiewe boekie.

Klubs mag die lidmaatskapgelde van Klubbestuurslede betaal.
Klub bestuurslede wat nie ry nie, hoef nie ledegeld te betaal net om op die bestuur te dien nie.
Clubs may pay the membership fees for Club committee members.
Non-riding club committee members, does not have to pay for membership to serve on a Club committee.

Die Raad het alle afstande oopgemaak op FEI ritte, vir Nera ruiters wat aan die FEI rit en afstand wil deelneem, maar wat nie in die FEI kategorie wil deelneem nie. Vir Nera ruiters wat aan die NERA afstand soortgelyk as die FEI afstand wil deelneem is �n nuwe prysstruktuur bepaal wat ho�r is as die gewone Nera Klubritgelde, maar wat laer is as die FEI ritgelde. Ruiters wat die FEI afstande as NERA ruiters wil ry moet aan al die FEI kwalifikasies voldoen ten opsigte novice kwalifikasies, afstande voltooi, ouderdom van perde asook spuite.

The Council has decided to open all distances at FEI rides for Nera riders who wish not to compete in the FEI category. For such riders a new price structure was proposed and accepted with higher than normal NERA Club Ride fees, but lower than the FEI fees. NERA riders competing at CEI rides will be expected to conform to CEI/FEI rules and regulations as well as ensuring that their horses conform with the FEI novice rules and regulations with regards to completed distances, speed, horse age, up to date vaccinations and any other FEI rule that may apply.

Nera Ritgelde / Nera Ride Fees
CEI* 80 Km - N$ 750.00 NERA 80 Km - N$ 300.00
CEI* 100 Km - N$ 750.00 NERA 100 Km - N$ 500.00
CEI** - N$ 1,000.00 NERA - N$ 750.00
CEI*** - N$ 1,250.00 NERA - N$ 1,000.00

Walvisbaaifooi sal in Januarie 2014 deurgegee word aan lede.
Walvis Bay fees will only be finalized in January 2014

pp / Annette Kotze
Secretary Namibia Endurance

Committee Decision 29 August 2013 (pdf)

Geagte Lede

Op ons Nera Raadsvergadering van 21 Junie te Okahandja is die volgende besluite geneem:
At the NERA Council meeting on 21 June at Okahandja the following was decided:

* Daar is sprake van nuwe FEI paspoorte wat verpligtend is by alle FEI ritte, wat teen ho� koste aangeskaf moet word, ongeveer N$ 2000.00 per paspoort wat elke vierde jaar hernu moet word. Die Raad magtig lede om met die huidige Groep IX Paspoort aan al ons Nera FEI Ritte deel te neem. Die Nera Raad neem die saak met die FEI op en sal u ingelig hou.

There is talk of a new FEI passport which will be compulsory at all FEI rides and will cost in the region of N$2000.00 per passport, which also has to be renewed every fourth year. Council permits riders to use the current Group IX Passport at all our NERA FEI rides. Council will take up the matter with the FEI and will keep you informed.

* Afstande vir Walvisbaai sal soos volg wees: 40, 80km NERA en 90km* asook 120**
Distances at Walvis Bay will be as follows: 40, 80km NERA and 90km* as well as 120**
* SA het �n Namibiese Senior Standaardgewig Nasionale Span uitgenooi na 'n 160 km 3* FEI rit te Schanskraal op Saterdag 19 Oktober 2013.
SA invited a Namibian Senior Standard National Team to compete in a 160km*** FEI ride at Schanskraal on Saturday 19 October 2013
Erasa sal die Namibiese ruiters as volg finansieel bystaan; R 5 000.00 vir reisgeld en gratis inskrywingsgelde en akkomodasie. Die totale paket is ongeveer R 10 000.00 per ruiter.
ERASA will compensate the Namibian riders financially with the following: R5000 for travel expenses as well as free entry and accommodation. The total compensation amount per rider will be in the region of R10 000.

Minimum ouderdom van ruiters is 14 jaar en minimum ruitergewig met saal en rybehore is 75 Kg
The minimum age for a rider is14 years and the ride weight with saddle is 75kg
Volledige inligting sal mettertyd aan lede uitgestuur word.
More information will be sent out in due course
Ruiters moet asb ssm via hul Klubvoorsiters aandui wie belangstel om aan die rit deel te neem.
Riders interested in the ride should apply via their club chairman
* Die Raad het verhoogde Inskrywingsfooie vir Walvisbaai 2013 goedgekeur aangesien �n groot borg nou aangedui het dat hulle moontlik nie die jaar die beloofde bedrag gaan borg nie. Die borg sal in die eerste week van Julie finaal aandui of hulle die bedrag gaan borg al dan nie. Indien die borg nie realiseer nie sal die inskrywingsgelde as volg wees; N$1750 - 120**, N$1500 - 90* 40 en 80km NERA ritte - N$300

Council has granted a bigger entry fee for Walvis Bay 2013 as one of the main sponsors has withdrawn. The sponsor will advise during the first week of July whether any sponsorship will be given for Walvis Bay. Should this not happen the entry fees will be as follows:
N$1750 - 120**
N$1500 - 90*
N$300 � 40 and 80km NERA

Alle lede word versoek om te soek na borgskappe vir Walvisbaai. Indien daar groter borge na vore kom kan die inskrywingsgelde moontlik verlaag word.
Members are requested to look out for sponsors for Walvis Bay. Entry fees will decrease if a new sponsor is found.
Inskrywings vir Walvisbaai sluit 7 Augustus.
Entries for Walvis Bay close 7 August 2013
Walvisbaai Klub sal �n borgbrief aan ons stuur ten einde borge te soek.
Walvis Bay club will send out a sponsorship letter for Walvis Bay
Walvisbaai Klub versoek dat elke Klub ten minste een beampte verskaf wat kan diens doen tydens die Walvsibaai rit.
Walvis Bay club has requested at least one member of each club to help during the ride
* Okanjande se rit van 21 September sal op Namatubis plaasvind.
Okanjande has moved their ride of 21 September to Namatubis

* Lidmaatskap wat op een persoon of Kooperatief uitgeneem word kan nie na 'n ander persoon oorgedra word nie.
Membership or Coperate membership cannot be transferred from one rider to the next.

* Ruiters moet daarop let dat "Running reins" nie toegelaat word op ritte nie
Members should note that Running reins are not allowed at rides

* Die Raad bevestig dat die FEI Kleredragre�ls nie van toepassing is op die Nera Klubritte nie. Die Raad wil die klubritkleredrag so informeel en netjies as moontlik hou. Kortbroeke word toegelaat, ruiters mag met T - Hemde ry wat nie noodwendig �n kraag en moue hoef te he nie, maar kaalvoet en sandale in die veearts aanbieding word nie toegelaat nie.
Council confirms that FEI uniform rules are not applicable at club rides but that clothing for club rides should be informal but neat. Shorts are allowed and riders are allowed to ride with t-shirts without sleeves and collars. No sandals or bare feet will be allowed within the vet gate

* Die Raad besluit dat op FEI ritte die volgende afstande as NERA ritte aangebied mag
word: 30, 40, 60, en 80km. Die 80 *,100 *, 120 ** en 160 *** km ritte sal dan FEI wees.
Council decides that at FEI rides the following NERA distances are allowed. 30,40,60 and 80km. The 80*, 100*, 120** and 160*** rides will be FEI
Op gewone klubritte word al die afstande as Nera Ritte aangebied, wat insluit, 30, 40, 60, 80 en 100 Km.
At club rides all distances will be NERA rides which includes 30, 40, 60, 80 and 100km

Die Raad het dan ook die volgende spanne verkies as die Nasionale Kortlys Spanne vir Walvisbaai 2013. Die spanne is nog nie finaal nie, maar die Raad wil graag aan die Spanbestuurders die geleentheid gee om met voorbereiding te begin. Enige ander ruiter kan nog genomineer word vir die spanne. Die Raad sal dan nader aan die Walvis datum die spanne begin finaliseer en die finale spanne sal dan deur die Raad verkies word op Walvis op Maandag 26 Augustus 2013. Die Raad sal ook heel waarskynlik Ruiters in ander Kategoriee aanwend waar daar �n behoefte is.

The following riders where selected for the National teams to Walvis Bay. The teams are not final yet. Changes to the teams can still take place. The teams will be finalized nearer to the Walvis Bay date and the final teams will be announced at Walvis Bay on 26 August 2013. Riders will be utilised in the teams where they are needed.

Baie geluk aan al die ruiters wat in die spanne opgeneem is. Mag dit die beloning van baie harde werk wees. Dit is �n baie groot voorreg, maar ook �n baie groot verantwoordelikheid.
Congratulations to all the riders that have been selected for the various teams. May this be the reward for dedication and hard work. It is a privilege, but with this also comes great responsibility.
Die Raad versoek ook die ruiters om asb met hul Spanbestuurders inkontak te bly van nou af tot en met die Walvisbaai rit.
Council requests all riders to keep in contact with the Team managers from now until Walvis Bay

Die Walvisbaai 2013, Nasionale Kortlys Spanne, in geen spesifieke volgorde nie, is as volg;
The National Teams for Walvis Bay 2013 are as follows:
.

Junior & Jongruiter
Spanbestuurder; Flip Brink.

1) Danjele Himmel - Twin
2) Sun� Wessels � Le Wardi Al Badeia
3) Carel Bosch - Hurst Rhoda, Hurst Remus, Hurst Rebel
4) Han� Brink - Sekelbos Ibn Fikir
5) Mari Bredenkamp � Azim & NamArab Armadeus
6) Engela Louwrens - Kalharabi. Shalan
7) MJ Gabers - Jomarein Samir
8) Ria Venter � Que Pasa Milan, Hurst. Rabon
9) Chan� Viljoen - Zabubega Sharat
10) Bianca Jacobs � Zane
11) Ane Brand � Enduro Ashab

Geengewig Kortlys
Spanbestuurderes; Rina Kriel.

1. Loraine du Plessis, Wildhorse Viking
2. Zant� Viljoen - Zabubega. Shaker, Tursa
3. Marnus van Niekerk - Sekelbos Anastasia
4. Monique Snyman - Wildhorse Present
5. Franzi Marais - Nabas Jebel
6. Gabriel Tjinakua - Ibn Jamaal
7. Swartz Coetzee - Delmanga Sitarra
8. Sylvia Janbey - Atashi Felix
9. Beana Myburg - Edl Agbahr Advent
10. Fritz Konjak � Bitan & NamArab Amadeus

Standaardgewig
Spanbestuurderes ; Judie Wiesse

1. Adrian Combrinck - Kalharabi Dakar
2. Casper Combrinck - Kalharabi Nadal
3. Dawid Lebe - Wiejandie Monita
4. Franz Saubek - Chawer Phoenix
5. Hannelie Coetzee - Edl Agbahr Gaza
6. Johan Brink - Oukambe Spirit
7. Adri Erwee - Edl Agbahr Ekstrak
8. Johan Kriel - Raffaello
9. Willem Smit - Hurst Raffa & Hurst Nezma
10. Collin Tjanda - El Sham Nadeera

Swaargewig
Spanbestuurder ; Jannie Wiesse

1. Gawie Viljoen - Zabubega Manna
2. Bredell Wessels - Kalharabi Zack
3. Dirk de Meyer - One Three
4. Susan Badenhorst - Edl Agbahr Kahlil
5. Kobus Jooste - Savanna
6. Leon Harmse - Azharu & Tahira
7. Conrad Snyman - Dentor Irak
8. W.P. Michau - ISA
9. Piet van Rooyen - Asjas
10. Dawie Koen - Shimla
11. Bennie Venter - Aracos Valerie


Vriendelike Groete
Nera RaadGeagte Lede

Hiermee terugvoering van die laaste NERA Raadsvergadering gehou op 3 November 2012.

Die volgende nuwe Raadslede is verkies:

President: Kallie Grunschloss

Vise President: Rudolf Oosthuizen

FEI Verteenwoordiger: Shanie Fourie

Lidmaatskapfooie vir 2013 beloop N$1200.00 per ruiter.  Hierdie fooi moet aan klubs oorbetaal word en nie aan NERA nie.  Lede mag fooie in 3 paaiemente oorbetaal.  Finale datum vir betaling van klubfooie is einde Maart 2013. 

FEI fooie vir 2013 is N$200 per perd en N$200 per ruiter betaalbaar aan NERA.

Ritfooie beloop N$300.00 per rit.

CEI* - N$750.00

CEI** - N$1000.00

CEI***/Walvis Bay - N$1300.00

Vanaf Januarie moet alle perde wat  aan FEI ritte wil deelneem "gemicro-chip" word.  Verdere inligting sal na klubs deurgegee word.

The following decisions were taken at the last NERA meeting.

New Council members that have been elected:

President - Kallie Grunschloss

Vise President - Rudolf Oosthuizen

FEI liaison officer - Shanie Fourie

Membership fees for 2013 - N$1200.00.  This is payable in 3 installments of which the last payment should be at the end of March 2013.

Membership fees should be paid into the club accounts and not to NERA directly.

FEI fees 2013 - N$200 per horse and N$200 per rider over 18 years of age.

Ride fees - N$300.00 per ride

From January all horses participating in FEI rides have to be micro chipped.  Further information regarding this will be forwarded.

Annette Hanekom

Secretary Namibia Endurance


Geagte Lede

Die volgende besluite is op die Raadsvergadering van 5 November 2011 geneem.

Spanbestuurders vir 2012 is as volg:

Swaargewig - Jannie Wiese
Senior Standaard - Judie Wiese
Geen Gewig - Shanie Bosch
Jongruiter - Annette Hanekom

Die Southern Africa FEI Challenge vind op 18/05/2012 te Winburg plaas.

Oefengroepe sal reeds op 4 Februarie 2012 te Okahandja aangewys word.

Fooie vir 2012

Lidmaatskap - N$800.00 betaalbaar voor einde Februarie 2012
Ritfooi - N$300.00
Bippie - N$150.00
FEI ruiter - N$200.00
FEI perd - N$200.00
CEI* rit - N$750.00
CEI** rit - N$1000.00
CEI*** rit - N$1500.00

The following decisions were taken at the Council Meeting held at Okahandja on 5 November 2011

National Team Managers for 2012 are as follows:

Heavy weight team - Jannie Wiese
Senior Standard team - Judie Wiese
No Weight team - Shanie Bosch
Young Rider team - Annette Hanekom

The Southern Africa FEI Challenge will take place at Winburg SA on 18/05/2012

Teams will be selected on 4 February 2012 at Okahandja

Fees for 2012

Membership Fees - N$800.00 payable before end of February 2012
Permanent nos - N$150.00
Club rides - N$300.00
FEI registration horse - N$200.00
FEI registration rider - N$200.00
CEI* ride - N$750.00
CEI** ride - N$1000.00
CEI*** ride - N$1500.00


Geagte Lede

Hiermee die besluit soos geneem op ons AJV rakende 30km ritte.  

-  Geen boekie is nodig vir 30km nie - op klubritte

-  Geen spuite is nodig vir 30km nie - op klubritte

-  Geen identifikasie is nodig vir 30km nie- op klubritte

-  Ruiter kan klubritte ry sonder lidmaatskap

-  Indien perd op 'n FEI rit wil deelneem moet hy aan al die vereistes van 'n FEI rit voldoen.

-  Novice perd sonder boekie ry teen 16 km per uur

-  Indien perd/ruiter reeds gekwalifiseer het kan hy teen enige spoed ry.

The following decision was taken at our AGM regarding 30km rides

-  No horse passport is necessary to ride a 30

-  No injections have to be done

-  No identification of the horse

-  The rider can ride without being a member of a club

-  If a rider wants to compete at an FEI ride he has to adhere to all the rules of the FEI

-  A novice horse competing without a horse passport will adhere to the 16kmph rule

-  Should a horse/rider be finished with the novice qualification they can ride at any speed.

Annette Hanekom

Secretary Namibia EnduranceGeagte Lede

Daar sal hierdie jaar 'n toekenning gemaak word op Walvisbaai vir ruiters wat alreeds 10 keer Walvisbaai suksesvol voltooi het. 

 Indien jy in aanmerking wil kom vir hierdie toekenning moet die nodige bewys na my gestuur word.  Hierdie bewys kan 'n afskif van sertifikate of die ruiterboekie wees.

Die Raad het op ons onlangse vergadering besluit om die 30km kwessie na die AJV te verwys vir verdere bespreking deur die lede.

There was decided by Council to award riders who have completed more than 10 Walvis Bay rides.  To receive such an award please forward proof the rides -  which can be either copies of the certificates or a copy of your rider book.

Council has also decided to refer the 30km rides as a point of discussion to the AGM at Walvis Bay.

Annette Hanekom
Secretary Namibia Endurance

________________________________________________________________________
The following points were discussed at the NERA Coucil Meeting of 11/5/2011.

-  30km Riders should have proof of a horse sickness vaccination   when participating.  This can be given by the owner himself but proof needs to be given that the horse was injected.  This rule has been implemented due to the high incidence of Horse sickness in Namibia.

-  An invitational team will be sent to Fauresmith.  Jan Fourie will be the team manager. Entry fees will be sponsored by SA.

-  The Katjapia ride of 28 May has been cancelled due to horse sickness

-  No 30km rides will be allowed at * and ** CEI rides.

-  The Junior World Championship will take place in Abu Dhabi in December. Riders interested should contact Annette.

The following decisions were taken at the AGM in Walvis Bay

 

-  The Financial Statements of NERA will be mailed to all members after being approved by

    Council

 

-  It was decided that each OC of a ride can decide whether they want to give a discount to

   riders who enter more than 4 horses for a ride.

 

-  Clubs should adhere to the colors of the loops as they have always been.

 

-  Team members riding for the National Team will be informed before the start of

    competition whether they are in the team of the day or not.

 

-  In principle it was decided that the Walvis Bay ride will stay in Walvis Bay and not

   move to Swakopmund.

 

-  The 2 x 30km rides will remain.  For any ride shorter than 40km a rider does not have to

    be a member of a club, no vaccinations are required for the horse and no books are

    required.  The rider will however pay the entry fee of the day and adhere to the rules of

    NERA.  This is done to make the sport more accessible for new riders.

 

The problem with vaccinations that have to be done by a veterinarian will be taken up with the Veterinary Council of Namibia, by Mike to verify whether a medical practitioner may sign off the vaccination.

____________________________________________________________________

NERA has been invited to send teams to Fauresmith 2011.  Council will take a decision

  Regarding this at the beginning of 2011.  It was pointed out that the most important rides 

  For  NERA is the Alma and Walvis Bay rides next year.  Council will consider either a club 

  Team or NERA team for Fauresmith.  A memo regarding this will be sent out by Annette.

 

- The committee appointed during 2009 to complete the Constitution changes to NERA's

   Constitution will finish this during 2011.

 

-  The 16kmph Novice rides where once again discussed.  It was decided by council that

    a Novice horse/rider exceeding the speed of 16kmph will be eliminated and not receive a

    position on the day of the ride and also not receive the kilometers in his/her book.  Riders

    are once again cautioned that the Novice ride was introduced by the FEI to protect the

    Welfare of the horse. OC's are requested to supervise this at club rides.

 

-   Every rider in NERA will buy a rider number which will be used at all rides during the year.

    A bip with number will be sold by Annette.  A memo will be sent out regarding this.

 

-   Team Managers were appointed by Council for the National Teams competing next year.

     Heavy Weight Manager - Jannie Wiese

     Senior Standard Team Manager - Rina Kriel

     Young Rider Team Manager - Annette Hanekom

 

-   Membership fees were approved by Council.  There will be no changes.

     N$600 - NERA Membership fee

     N$200.00 - Club ride Fee

     N$150.00 - FEI registration Fee per Rider/Horse

 

Powered by NAMINTERNET